مزايده ها

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 5486
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : مزايده فروش ملک واقع در استان گيلان
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/11/2
مهلت تحويل اسناد : 97/11/2 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/11/4
توضيحات :
تاريخ درج : 2019/01/06 11:06:35  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده فروش ملک واقع در استان گيلان


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 4484
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مزايده : مزايده احداث بوفه مواد غذايي در بيمارستان شهيد کامياب
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/20
مهلت تحويل اسناد : 97/9/20 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/9/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/11/26 11:36:44  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده احداث بوفه مواد غذايي در بيمارستان شهيد کامياب


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 4480
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : مزايده فروش ملک در تايباد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/9/10
مهلت تحويل اسناد : 97/9/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/9/11
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/11/17 10:50:57  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده فروش ملک در تايباد


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 4464
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : مزايده فروش ملک
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/8/27
مهلت تحويل اسناد : 97/8/27 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/9/1
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/27 10:19:14  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده فروش ملک


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3460
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مزايده : مزايده اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/7/25
مهلت تحويل اسناد : 97/7/25 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/7/30
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/07 11:33:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3431
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مزايده : خدمات دارويي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/6/17
مهلت تحويل اسناد : 97/6/17 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/6/19
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/28 12:19:43  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهخدمات دارويي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3402
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مزايده : اجاره محل و مشاركت دربخش ليزر بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/5/9
مهلت تحويل اسناد : 97/5/20 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/5/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/07/29 10:51:00  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل و مشاركت دربخش ليزر بيمارستان امام رضا(ع)


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3398
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : فروش ملک
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/5/7
مهلت تحويل اسناد : 97/5/17 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/5/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/07/25 10:19:28  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهفروش ملک


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3396
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مزايده : خدمات دارويي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/5/20
مهلت تحويل اسناد : 97/5/20 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/5/20
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/07/24 12:10:23  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهخدمات دارويي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3395
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مزايده : ارائه خدمات تامين و توزيع دارو بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/5/18
مهلت تحويل اسناد : 97/5/18 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/5/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/07 12:48:42  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهارائه خدمات تامين و توزيع دارو  بيمارستان امام رضا(ع) مشهد