مزايده ها

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3460
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مزايده : مزايده اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/7/25
مهلت تحويل اسناد : 97/7/25 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/7/30
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/07 11:33:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3431
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مزايده : خدمات دارويي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/6/17
مهلت تحويل اسناد : 97/6/17 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/6/19
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/28 12:19:43  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهخدمات دارويي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3402
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مزايده : اجاره محل و مشاركت دربخش ليزر بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/5/9
مهلت تحويل اسناد : 97/5/20 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/5/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/07/29 10:51:00  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل و مشاركت دربخش ليزر بيمارستان امام رضا(ع)


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3398
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : فروش ملک
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/5/7
مهلت تحويل اسناد : 97/5/17 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/5/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/07/25 10:19:28  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهفروش ملک


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3396
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مزايده : خدمات دارويي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/5/20
مهلت تحويل اسناد : 97/5/20 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/5/20
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/07/24 12:10:23  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهخدمات دارويي شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3395
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مزايده : ارائه خدمات تامين و توزيع دارو بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/5/18
مهلت تحويل اسناد : 97/5/18 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/5/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/07 12:48:42  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهارائه خدمات تامين و توزيع دارو  بيمارستان امام رضا(ع) مشهد


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3354
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مزايده : اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/1/26
مهلت تحويل اسناد : 97/2/5 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/2/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/04/12 07:57:55  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3351
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان ام البنين(س)
موضوع مزايده : اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/1/26
مهلت تحويل اسناد : 97/2/5 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/2/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/04/09 13:01:54  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3347
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مزايده : اجاره محل درمانگاه شهداي شبکه بهداشت و درمان قوچان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/19
مهلت تحويل اسناد : 96/12/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/12/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/26 12:47:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل درمانگاه شهداي شبکه بهداشت و درمان قوچان


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2346
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان طالقاني
موضوع مزايده : اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان طالقاني
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/11/21
مهلت تحويل اسناد : 96/11/21 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/11/23
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/07 10:29:34  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان طالقاني