مزايده ها

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3354
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مزايده : اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/1/26
مهلت تحويل اسناد : 97/2/5 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/2/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/04/12 07:57:55  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3351
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان ام البنين(س)
موضوع مزايده : اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/1/26
مهلت تحويل اسناد : 97/2/5 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/2/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/04/09 13:01:54  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3347
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مزايده : اجاره محل درمانگاه شهداي شبکه بهداشت و درمان قوچان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/19
مهلت تحويل اسناد : 96/12/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/12/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/26 12:47:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل درمانگاه شهداي شبکه بهداشت و درمان قوچان


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2346
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان طالقاني
موضوع مزايده : اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان طالقاني
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/11/21
مهلت تحويل اسناد : 96/11/21 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/11/23
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/07 10:29:34  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان طالقاني


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2342
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : مزايده فروش خودروهاي مازاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/11/17
مهلت تحويل اسناد : 96/11/17 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/11/23
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/05/30 09:06:10  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده فروش خودروهاي مازاد


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2332
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مزايده : اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان قائم(عج)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/10/23
مهلت تحويل اسناد : 96/10/23 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/10/25
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/01/04 10:59:26  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان قائم(عج)


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2327
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان اکبر
موضوع مزايده : اجاره محل تاکسي سرويس در بيمارستان اکبر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/10/10
مهلت تحويل اسناد : 96/10/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/10/11
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/12/20 09:48:02  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل تاکسي سرويس در بيمارستان اکبر


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2279
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مزايده : اجاره محل مهدکودک بيمارستان قائم(عج)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/19
مهلت تحويل اسناد : 96/6/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/6/21
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/04 12:51:29  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل مهدکودک بيمارستان قائم(عج)


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2243
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : مزايده فروش خودرو
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/4/24
مهلت تحويل اسناد : 96/5/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/5/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/07/09 10:38:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده فروش خودرو


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1212
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مزايده : واگذاري حق انتفاع يک حلقه چاه عميق در شبکه کاشمر
مدت واگذاري : 96/1/30 مهلت دريافت اسناد :96/2/9
مهلت تحويل اسناد : 96/2/12 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده :
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/04/16 09:16:48  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهواگذاري حق انتفاع يک حلقه چاه عميق در شبکه کاشمر