مزايده ها

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2243
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : مزايده فروش خودرو
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/4/24
مهلت تحويل اسناد : 96/5/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/5/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/07/09 10:38:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده فروش خودرو


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1212
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مزايده : واگذاري حق انتفاع يک حلقه چاه عميق در شبکه کاشمر
مدت واگذاري : 96/1/30 مهلت دريافت اسناد :96/2/9
مهلت تحويل اسناد : 96/2/12 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده :
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/04/16 09:16:48  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهواگذاري حق انتفاع يک حلقه چاه عميق در شبکه کاشمر


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1210
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مزايده : اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/1/29
مهلت تحويل اسناد : 96/2/8 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/2/12
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/04/10 12:58:03  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1199
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مزايده : اجاره محل فروش مواد غذايي در بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :95/11/29
مهلت تحويل اسناد : 95/12/9 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/12/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/02/15 09:01:10  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل فروش مواد غذايي در بيمارستان دکتر شيخ


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1193
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مزايده : واگذاري درمانگاه بيمارستان شهدا قوچان
مدت واگذاري : يکسال مهلت دريافت اسناد :21/11/95
مهلت تحويل اسناد : 3/12/95 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 7/12/95
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/02/04 10:43:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهواگذاري درمانگاه بيمارستان شهدا قوچان


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1185
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان ام البنين(س)
موضوع مزايده : اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :95/11/11
مهلت تحويل اسناد : 95/11/21 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/11/26
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/01/24 10:28:45  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1178
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مزايده : اجاره محل ارائه خدمات فيزيوتراپي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :95/9/28
مهلت تحويل اسناد : 95/9/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/9/30
توضيحات :
تاريخ درج : 2016/12/13 10:51:03  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل ارائه خدمات فيزيوتراپي


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 137
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مزايده : اجاره محل و مشاركت در ارائه خدمت بخش راديولوژي و سونوگرافي و سنجش تراکم استخوان درمانگاه سرپايي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :95/5/31
مهلت تحويل اسناد : 95/6/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/6/13
توضيحات :

دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نظر دارد محلي را جهت راه اندازي بخش راديولوژي و سونوگرافي در محل بيمارستان امام رضا(ع) به صورت مشارکتي  از طريق انجام مزايده عمومي  به اشخاص حقيقي و حقوقي  واجد شرايط  واگذار نمايد.

تاريخ درج : 2016/08/15 13:00:37  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل و مشاركت در ارائه خدمت بخش راديولوژي و سونوگرافي و سنجش تراکم استخوان درمانگاه  سرپايي


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 114
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مزايده : اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثير اوراق
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :95/3/29
مهلت تحويل اسناد : 95/3/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/3/31
توضيحات :

به منظور توسعه مشارکت بخش غيردولتي در ارائه خدمات  و استفاده بهينه از امکانات موجود دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نظر دارد  ، محلي را به منظور ارائه خدمات تكثيرواقع در  مرکز آموزشي پژوهشي و درماني  قائم (عج) از طريق برگزاري  مزايده به اشخاص حقوقي و  حقيقي واجد الشرايط  واگذار  نمايد .

تاريخ درج : 2016/06/14 13:16:21  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثير اوراق


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 84
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان طالقاني
موضوع مزايده : اجاره محل مهدکودک
مدت واگذاري : يکسال مهلت دريافت اسناد :95/1/18
مهلت تحويل اسناد : 95/1/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/1/30
توضيحات :

به منظور توسعه مشاركت  بخش غير دولتي در ارائه  خدمات و استفاده بهينه از امكانات موجود دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نظر فضاي فيزيكي مهد كودك  بيمارستان طالقاني  را بصورت اجاره از طريق انجام مزايده به اشخاص حقيقي وحقوقي  واجد شرايط  واگذار نمايد.

تاريخ درج : 2016/03/16 10:57:59  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل مهدکودک