مزايده ها

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2279
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مزايده : اجاره محل مهدکودک بيمارستان قائم(عج)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/19
مهلت تحويل اسناد : 96/6/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/6/21
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/04 12:51:29  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل مهدکودک بيمارستان قائم(عج)


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2243
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : مزايده فروش خودرو
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/4/24
مهلت تحويل اسناد : 96/5/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/5/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/07/09 10:38:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده فروش خودرو


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1212
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مزايده : واگذاري حق انتفاع يک حلقه چاه عميق در شبکه کاشمر
مدت واگذاري : 96/1/30 مهلت دريافت اسناد :96/2/9
مهلت تحويل اسناد : 96/2/12 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده :
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/04/16 09:16:48  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهواگذاري حق انتفاع يک حلقه چاه عميق در شبکه کاشمر


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1210
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مزايده : اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/1/29
مهلت تحويل اسناد : 96/2/8 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/2/12
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/04/10 12:58:03  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1199
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مزايده : اجاره محل فروش مواد غذايي در بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :95/11/29
مهلت تحويل اسناد : 95/12/9 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/12/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/02/15 09:01:10  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل فروش مواد غذايي در بيمارستان دکتر شيخ


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1193
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مزايده : واگذاري درمانگاه بيمارستان شهدا قوچان
مدت واگذاري : يکسال مهلت دريافت اسناد :21/11/95
مهلت تحويل اسناد : 3/12/95 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 7/12/95
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/02/04 10:43:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهواگذاري درمانگاه بيمارستان شهدا قوچان


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1185
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان ام البنين(س)
موضوع مزايده : اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :95/11/11
مهلت تحويل اسناد : 95/11/21 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/11/26
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/01/24 10:28:45  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 1178
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مزايده : اجاره محل ارائه خدمات فيزيوتراپي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :95/9/28
مهلت تحويل اسناد : 95/9/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/9/30
توضيحات :
تاريخ درج : 2016/12/13 10:51:03  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل ارائه خدمات فيزيوتراپي


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 137
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مزايده : اجاره محل و مشاركت در ارائه خدمت بخش راديولوژي و سونوگرافي و سنجش تراکم استخوان درمانگاه سرپايي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :95/5/31
مهلت تحويل اسناد : 95/6/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/6/13
توضيحات :

دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نظر دارد محلي را جهت راه اندازي بخش راديولوژي و سونوگرافي در محل بيمارستان امام رضا(ع) به صورت مشارکتي  از طريق انجام مزايده عمومي  به اشخاص حقيقي و حقوقي  واجد شرايط  واگذار نمايد.

تاريخ درج : 2016/08/15 13:00:37  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل و مشاركت در ارائه خدمت بخش راديولوژي و سونوگرافي و سنجش تراکم استخوان درمانگاه  سرپايي


 

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 114
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مزايده : اجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثير اوراق
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :95/3/29
مهلت تحويل اسناد : 95/3/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 95/3/31
توضيحات :

به منظور توسعه مشارکت بخش غيردولتي در ارائه خدمات  و استفاده بهينه از امکانات موجود دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نظر دارد  ، محلي را به منظور ارائه خدمات تكثيرواقع در  مرکز آموزشي پژوهشي و درماني  قائم (عج) از طريق برگزاري  مزايده به اشخاص حقوقي و  حقيقي واجد الشرايط  واگذار  نمايد .

تاريخ درج : 2016/06/14 13:16:21  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل به منظور ارائه خدمات تکثير اوراق