مناقصه ها

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4463
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان تايباد
موضوع مناقصه : مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه تايباد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/8/12
مهلت تحويل اسناد : 97/8/12 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/8/14
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/22 11:37:54  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهمناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه تايباد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4462
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مناقصه : اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/8/14
مهلت تحويل اسناد : 97/8/14 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/8/21
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/21 08:47:14  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاياب و ذهاب پرسنل بيمارستان دکتر شيخ


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4461
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز
موضوع مناقصه : تجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه درگز
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/8/5
مهلت تحويل اسناد : 97/8/5 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/8/7
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/18 11:34:26  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه درگز


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3463
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : مزايده اجاره محل ارائه خدمات دارويي بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/7/29
مهلت تحويل اسناد : 97/7/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/7/30
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/11 12:26:01  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهمزايده اجاره محل ارائه خدمات دارويي بيمارستان امام رضا(ع)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3462
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مناقصه : تجديد مناقصه خريد، نصب و راه اندازي چيلر بيمارستان شهيد کامياب
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/8/3
مهلت تحويل اسناد : 97/8/3 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/8/7
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/17 12:41:21  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتجديد مناقصه خريد، نصب و راه اندازي چيلر بيمارستان شهيد کامياب


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3461
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
موضوع مناقصه : تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/8/2
مهلت تحويل اسناد : 97/8/2 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/8/7
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/08 09:13:36  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان  شهيد هاشمي نژاد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3459
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مناقصه : خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي کلينيک ويژه کاشمر
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/7/26
مهلت تحويل اسناد : 97/7/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/7/30
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/06 11:39:53  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي کلينيک ويژه کاشمر


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3458
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
موضوع مناقصه : خريدونصب دربهاي اتاق هاي بستري وسرويس بهداشتي پروژه بيمارستان320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/7/23
مهلت تحويل اسناد : 97/7/23 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/7/30
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/03 13:19:31  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريدونصب دربهاي اتاق هاي بستري وسرويس بهداشتي پروژه بيمارستان320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3457
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مناقصه : تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان هاي شبکه کاشمر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/7/26
مهلت تحويل اسناد : 97/7/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/7/30
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/03 13:10:36  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان هاي شبکه کاشمر


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3456
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه رشتخوار
موضوع مناقصه : ارائه خدمات پيش بيمارستاني اورژانس 115 سنگان باسفر رشتخوار
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/7/19
مهلت تحويل اسناد : 97/7/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/7/23
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/10/09 10:43:54  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهارائه خدمات پيش بيمارستاني اورژانس 115 سنگان باسفر رشتخوار