مناقصه ها

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3381
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران
موضوع مناقصه : تجديد مناقصه تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/4/12
مهلت تحويل اسناد : 97/4/12 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/4/14
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/06/20 09:38:54  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتجديد مناقصه تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3380
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/4/12
مهلت تحويل اسناد : 97/4/12 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/4/14
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/06/23 13:06:09  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3379
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
موضوع مناقصه : خدمات نگهباني بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/4/12
مهلت تحويل اسناد : 97/4/12 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/4/14
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/06/18 13:46:04  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات نگهباني بيمارستان شهيد هاشمي نژاد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3378
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مناقصه : خريد، نصب و راه اندازي چيلر بيمارستان شهيد کامياب
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/4/10
مهلت تحويل اسناد : 97/4/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/4/11
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/06/14 12:27:47  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد، نصب و راه اندازي چيلر بيمارستان شهيد کامياب


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3377
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات فضاي سبز معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/4/6
مهلت تحويل اسناد : 97/4/6 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/4/11
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/06/14 12:06:33  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات فضاي سبز معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3376
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت درمان دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد خدمات پايگاههاي اورژانس 115
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/04/10
مهلت تحويل اسناد : 97/04/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/4/11
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/06/14 10:43:04  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد خدمات پايگاههاي اورژانس 115


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3375
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت درمان دانشگاه
موضوع مناقصه : پايگاه اورژانس 115 شماره 18 مشهد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/03/31
مهلت تحويل اسناد : 97/4/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/4/11
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/06/14 10:35:43  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهپايگاه اورژانس 115 شماره 18 مشهد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3374
نام واحد برگزار کننده مناقصه: مديريت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد خدمات رايانه اي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/3/20
مهلت تحويل اسناد : 97/3/30 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/4/4
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/06/14 10:10:55  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد خدمات رايانه اي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3373
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد ونصب گچ برگ و تايل گچي و تايل آلومينيومي پروژه بيمارستان320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/4/3
مهلت تحويل اسناد : 97/4/3 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/4/4
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/06/11 12:03:09  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد ونصب گچ برگ و تايل گچي و تايل آلومينيومي پروژه بيمارستان320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3372
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريدونصب پنجره هاي آلومينيومي ترمال بريک پروژه بيمارستان320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/4/3
مهلت تحويل اسناد : 97/4/3 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/4/4
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/06/11 11:23:07  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريدونصب پنجره هاي آلومينيومي ترمال بريک پروژه بيمارستان320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد