مناقصه ها

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 5499
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت پنج مشهد(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/10/24
مهلت تحويل اسناد : 97/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/27
توضيحات :

توضيحات:

شرکت کنندگان محترم در مناقصه، سي دي حاوي اسناد مناقصه را از دبيرخانه واحد مناقصه گزار تحويل گرفته و پس از مطالعه کامل، به انضمام نامه تاييد محتويات سي دي، در پاکت ب قرارداد و به دبيرخانه مذکور تحويل نمايند.

تاريخ درج : 2019/01/06 11:00:49  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت پنج مشهد(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 5498
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت سه مشهد(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/10/24
مهلت تحويل اسناد : 97/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/27
توضيحات :

توضيحات:

شرکت کنندگان محترم در مناقصه، سي دي حاوي اسناد مناقصه را از دبيرخانه واحد مناقصه گزار تحويل گرفته و پس از مطالعه کامل، به انضمام نامه تاييد محتويات سي دي، در پاکت ب قرارداد و به دبيرخانه مذکور تحويل نمايند.

تاريخ درج : 2019/01/06 11:00:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت سه مشهد(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 5497
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت دو مشهد(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/10/24
مهلت تحويل اسناد : 97/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/27
توضيحات :

توضيحات:

شرکت کنندگان محترم در مناقصه، سي دي حاوي اسناد مناقصه را از دبيرخانه واحد مناقصه گزار تحويل گرفته و پس از مطالعه کامل، به انضمام نامه تاييد محتويات سي دي، در پاکت ب قرارداد و به دبيرخانه مذکور تحويل نمايند.

تاريخ درج : 2019/01/06 11:00:28  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت دو مشهد(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 5496
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهد(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/10/24
مهلت تحويل اسناد : 97/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/27
توضيحات :

توضيحات:

شرکت کنندگان محترم در مناقصه، سي دي حاوي اسناد مناقصه را از دبيرخانه واحد مناقصه گزار تحويل گرفته و پس از مطالعه کامل، به انضمام نامه تاييد محتويات سي دي، در پاکت ب قرارداد و به دبيرخانه مذکور تحويل نمايند.

تاريخ درج : 2019/01/06 11:00:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهد(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 5495
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت يک مشهد(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/10/24
مهلت تحويل اسناد : 97/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/27
توضيحات :

توضيحات:

شرکت کنندگان محترم در مناقصه، سي دي حاوي اسناد مناقصه را از دبيرخانه واحد مناقصه گزار تحويل گرفته و پس از مطالعه کامل، به انضمام نامه تاييد محتويات سي دي، در پاکت ب قرارداد و به دبيرخانه مذکور تحويل نمايند.

تاريخ درج : 2019/01/06 11:00:02  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت يک  مشهد(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 5494
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان کاشمر(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/10/24
مهلت تحويل اسناد : 97/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/27
توضيحات :

توضيحات:

شرکت کنندگان محترم در مناقصه، سي دي حاوي اسناد مناقصه را از دبيرخانه واحد مناقصه گزار تحويل گرفته و پس از مطالعه کامل، به انضمام نامه تاييد محتويات سي دي، در پاکت ب قرارداد و به دبيرخانه مذکور تحويل نمايند.

تاريخ درج : 2019/01/06 10:59:06  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان کاشمر(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 5493
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/10/24
مهلت تحويل اسناد : 97/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/27
توضيحات :

توضيحات:

شرکت کنندگان محترم در مناقصه، سي دي حاوي اسناد مناقصه را از دبيرخانه واحد مناقصه گزار تحويل گرفته و پس از مطالعه کامل، به انضمام نامه تاييد محتويات سي دي، در پاکت ب قرارداد و به دبيرخانه مذکور تحويل نمايند.

تاريخ درج : 2019/01/06 10:58:32  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 5492
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان بردسکن(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/10/24
مهلت تحويل اسناد : 97/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/27
توضيحات :

توضيحات:

شرکت کنندگان محترم در مناقصه، سي دي حاوي اسناد مناقصه را از دبيرخانه واحد مناقصه گزار تحويل گرفته و پس از مطالعه کامل، به انضمام نامه تاييد محتويات سي دي، در پاکت ب قرارداد و به دبيرخانه مذکور تحويل نمايند.

تاريخ درج : 2019/01/06 10:58:46  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان بردسکن(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 5491
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهاشت شماره پنج
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/10/24
مهلت تحويل اسناد : 97/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/27
توضيحات :

توضيحات:

شرکت کنندگان محترم در مناقصه، سي دي حاوي اسناد مناقصه را از دبيرخانه واحد مناقصه گزار تحويل گرفته و پس از مطالعه کامل، به انضمام نامه تاييد محتويات سي دي، در پاکت ب قرارداد و به دبيرخانه مذکور تحويل نمايند.

تاريخ درج : 2019/01/05 10:33:05  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهاشت شماره پنج


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 5490
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهاشت شماره سه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/10/24
مهلت تحويل اسناد : 97/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/27
توضيحات :

توضيحات:

شرکت کنندگان محترم در مناقصه، سي دي حاوي اسناد مناقصه را از دبيرخانه واحد مناقصه گزار تحويل گرفته و پس از مطالعه کامل، به انضمام نامه تاييد محتويات سي دي، در پاکت ب قرارداد و به دبيرخانه مذکور تحويل نمايند.

تاريخ درج : 2019/01/05 10:38:55  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهاشت شماره سه