مناقصه ها

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4498
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
موضوع مناقصه : تاسيسات استخر شهيد شادي فر معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/28
مهلت تحويل اسناد : 97/9/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/29
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/12/10 13:20:32  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتاسيسات استخر شهيد شادي فر معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4497
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي پرديس حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/28
مهلت تحويل اسناد : 97/9/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/29
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/12/11 08:47:51  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي پرديس حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4496
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
موضوع مناقصه : تهيه مواد اوليه و طبخ و توزيع غذاي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/28
مهلت تحويل اسناد : 97/9/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/29
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/12/10 11:35:22  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه مواد اوليه و طبخ و توزيع غذاي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4495
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
موضوع مناقصه : تجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/29
مهلت تحويل اسناد : 97/9/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/10/3
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/12/10 09:37:13  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4494
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز
موضوع مناقصه : تجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه درگز
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/24
مهلت تحويل اسناد : 97/9/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/26
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/12/10 09:09:21  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه درگز


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4493
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان هاي تابعه(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/26
مهلت تحويل اسناد : 97/9/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/26
توضيحات :

لطفا فايل مربوط به بسته خدمات و چک ليست هاي پايش را در قالب لوح فشرده از مراکز مورد مناقصه دريافت نماييد.و در مدارک پاکت ب مناقصه قرار دهيد. لازم به ذکر است نامه اي مبني بر قبول موارد موجود در سي دي با مهر و امضا ضميمه سي دي گردد.

تاريخ درج : 2018/12/09 11:30:51  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان هاي تابعه(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4492
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهد( سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/26
مهلت تحويل اسناد : 97/9/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/29
توضيحات :

لطفا فايل مربوط به بسته خدمات و چک ليست هاي پايش را در قالب لوح فشرده از مراکز مورد مناقصه دريافت نماييد.و در مدارک پاکت ب مناقصه قرار دهيد. لازم به ذکر است نامه اي مبني بر قبول موارد موجود در سي دي با مهر و امضا ضميمه سي دي گردد.

تاريخ درج : 2018/12/06 11:36:57  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت ثامن مشهد( سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4491
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت يک مشهد(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/26
مهلت تحويل اسناد : 97/9/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/29
توضيحات :

لطفا فايل مربوط به بسته خدمات و چک ليست هاي پايش را در قالب لوح فشرده از مراکز مورد مناقصه دريافت نماييد.و در مدارک پاکت ب مناقصه قرار دهيد. لازم به ذکر است نامه اي مبني بر قبول موارد موجود در سي دي با مهر و امضا ضميمه سي دي گردد.

تاريخ درج : 2018/12/06 11:35:21  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت يک  مشهد(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4490
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت دو مشهد(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/26
مهلت تحويل اسناد : 97/9/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/29
توضيحات :

لطفا فايل مربوط به بسته خدمات و چک ليست هاي پايش را در قالب لوح فشرده از مراکز مورد مناقصه دريافت نماييد.و در مدارک پاکت ب مناقصه قرار دهيد. لازم به ذکر است نامه اي مبني بر قبول موارد موجود در سي دي با مهر و امضا ضميمه سي دي گردد.

تاريخ درج : 2018/12/06 11:31:30  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت دو  مشهد(سرانه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4489
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت سه مشهد(سرانه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/26
مهلت تحويل اسناد : 97/9/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/29
توضيحات :

لطفا فايل مربوط به بسته خدمات و چک ليست هاي پايش را در قالب لوح فشرده از مراکز مورد مناقصه دريافت نماييد.و در مدارک پاکت ب مناقصه قرار دهيد. لازم به ذکر است نامه اي مبني بر قبول موارد موجود در سي دي با مهر و امضا ضميمه سي دي گردد.

تاريخ درج : 2018/12/06 11:28:21  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت سه  مشهد(سرانه)