مناقصه ها

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3421
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان اکبر
موضوع مناقصه : اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان پرسنل بيمارستان اکبر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/6/4
مهلت تحويل اسناد : 97/6/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/6/5
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/14 13:26:03  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاياب و ذهاب پرسنل بيمارستان پرسنل بيمارستان اکبر


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3420
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان منتصريه
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان منتصريه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/6/4
مهلت تحويل اسناد : 97/6/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/6/5
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/14 11:20:44  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان منتصريه


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3419
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان قو
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :7/6/97
مهلت تحويل اسناد : 7/6/97 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 12/6/97
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/14 11:03:17  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان قو


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3418
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مناقصه : تجديد مناقصه تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان قائم(عج) فايل دو
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/5/27
مهلت تحويل اسناد : 97/5/27 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/5/29
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/14 10:15:12  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتجديد مناقصه تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان قائم(عج) فايل دو


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3417
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مناقصه : تجديد مناقصه تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان قائم(عج) فايل يک
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/5/27
مهلت تحويل اسناد : 97/5/27 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/5/29
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/14 12:09:55  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتجديد مناقصه تعمير و نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان قائم(عج) فايل يک


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3416
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان اميد
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستا اميد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/6/3
مهلت تحويل اسناد : 97/6/3 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/6/5
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/13 13:39:38  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستا اميد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3415
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مناقصه : تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان شهيد کامياب
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/6/5
مهلت تحويل اسناد : 97/6/5 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/6/12
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/13 13:38:45  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان شهيد کامياب


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3414
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شهيد کامياب
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/6/3
مهلت تحويل اسناد : 97/6/3 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/6/5
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/16 10:49:52  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شهيد کامياب


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3413
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/5/28
مهلت تحويل اسناد : 97/5/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/5/29
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/06 11:31:49  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3412
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت غذا و دارو
موضوع مناقصه : خريد ملزومات پزشکي معاونت غذا و دارو دانشگاه
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/5/27
مهلت تحويل اسناد : 97/5/27 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/5/29
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/08/05 10:17:23  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد ملزومات پزشکي معاونت غذا و دارو دانشگاه