مناقصه ها

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2321
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان سرخس
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/9/13
مهلت تحويل اسناد : 96/9/13 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/9/16
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/11/20 10:42:20  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2320
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/8/24
مهلت تحويل اسناد : 96/8/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/29
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/11/07 11:48:07  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2319
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/8/21
مهلت تحويل اسناد : 96/8/21 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/11/05 13:45:36  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2318
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/8/13
مهلت تحويل اسناد : 96/8/23 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/29
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/11/14 11:23:54  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2317
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان طالقاني
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات نگهباني بيمارستان طالقاني
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/8/11
مهلت تحويل اسناد : 96/8/21 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/10/28 11:19:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات نگهباني بيمارستان طالقاني


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2316
نام واحد برگزار کننده مناقصه: دانشکده پزشکي
موضوع مناقصه : اياب و ذهاب پرسنل دانشکده پزشکي و پيراپزشکي و..
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/8/8
مهلت تحويل اسناد : 96/8/20 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/10/25 13:40:14  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاياب و ذهاب پرسنل دانشکده پزشکي و پيراپزشکي و..


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2315
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : ده ماه مهلت دريافت اسناد :96/8/13
مهلت تحويل اسناد : 96/8/13 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/15
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/10/23 12:00:36  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان امام رضا(ع)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2313
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مناقصه : تجديد مناقصه تعمير نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
مدت واگذاري : نه ماه مهلت دريافت اسناد :96/7/27
مهلت تحويل اسناد : 96/8/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/8
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/10/17 13:40:19  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتجديد مناقصه تعمير نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2312
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/27
مهلت تحويل اسناد : 96/7/27 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/1
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/10/14 13:11:14  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2311
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد به صورت سرانه-فايل چهار
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/27
مهلت تحويل اسناد : 96/8/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/10/14 09:31:10  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي درماني مراکز بهداشتي درماني مشهد به صورت سرانه-فايل چهار