مناقصه ها

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3342
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و کلينيک ويژه بيمارستان هاشمي نژ
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/12/12
مهلت تحويل اسناد : 96/12/12 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/14
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/18 10:15:00  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و کلينيک ويژه بيمارستان هاشمي نژ


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3341
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : مناقصه خريد مکمل دارويي و لوازم بهداشتي دهان و دندان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/6
مهلت تحويل اسناد : 96/12/6 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/7
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/14 09:12:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهمناقصه خريد مکمل دارويي و لوازم بهداشتي دهان و دندان


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3340
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/2
مهلت تحويل اسناد : 96/12/2 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/7
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/13 09:32:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3339
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات عمومي بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع) و بيمارستان اکبر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/08
مهلت تحويل اسناد : 96/12/08 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/13 09:23:51  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات عمومي بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع) و بيمارستان اکبر


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2347
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان سرخس
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
مدت واگذاري : هفت ماه مهلت دريافت اسناد :96/11/30
مهلت تحويل اسناد : 96/11/30 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/3
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/08 09:54:05  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي  و الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2345
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان قائم(عج)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/11/28
مهلت تحويل اسناد : 96/11/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/30
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/07 10:23:28  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان قائم(عج)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2344
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان اميد
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اميد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/11/19
مهلت تحويل اسناد : 96/11/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/30
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/04 09:57:55  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اميد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2343
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان ام البنين(س)
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ام البنين(س)(تجديد مناقصه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/11/10
مهلت تحويل اسناد : 96/11/21 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/23
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/01 10:32:10  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ام البنين(س)(تجديد مناقصه)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2341
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي اورژانس و کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/10/28
مهلت تحويل اسناد : 96/11/08 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/09
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/01/16 09:07:02  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي اورژانس و کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و شهيد هاشمي نژاد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2340
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
موضوع مناقصه : اجراي تاسيسات الکتريکي بيمارستان 320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/10/30
مهلت تحويل اسناد : 96/11/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/11
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/01/22 12:21:32  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاجراي تاسيسات الکتريکي بيمارستان 320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد