مناقصه ها

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3357
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه فريمان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/2/15
مهلت تحويل اسناد : 97/2/15 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/2/17
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/04/21 11:13:07  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه فريمان


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3356
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان سرخس
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه سرخس
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/02/01
مهلت تحويل اسناد : 97/02/11 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/02/13
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/04/21 10:29:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه سرخس


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3355
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان ام البنين(س)
موضوع مناقصه : خريد لباس بيمار بيمارستان ام البنين (س)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/2/2
مهلت تحويل اسناد : 97/2/13 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/2/17
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/04/16 12:14:33  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لباس بيمار بيمارستان ام البنين (س)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3353
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/2/2
مهلت تحويل اسناد : 97/2/2 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/2/3
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/04/10 12:26:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3352
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي دهان و دندان معاونت بهداشتي
مدت واگذاري : سال مهلت دريافت اسناد :97/1/24
مهلت تحويل اسناد : 97/2/3 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/2/10
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/04/09 13:15:34  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي دهان و دندان معاونت بهداشتي


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3350
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت درمان دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات پرستاري
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/1/9
مهلت تحويل اسناد : 97/1/9 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/1/16
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/03/13 09:55:18  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات پرستاري


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3349
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : ارائه خدمات تامين و توزيع دارو و ملزومات مصرفي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/25
مهلت تحويل اسناد : 96/12/25 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/28
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/03/04 11:41:33  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهارائه خدمات تامين و توزيع دارو و ملزومات مصرفي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3348
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/18
مهلت تحويل اسناد : 96/12/18 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/03/03 12:34:26  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3346
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/19
مهلت تحويل اسناد : 96/12/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/26 11:51:45  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاياب و ذهاب پرسنل بيمارستان امام رضا(ع)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3345
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات تخصصي واحدهاي تابعه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/19
مهلت تحويل اسناد : 96/12/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/22
توضيحات :
تاريخ درج : 2018/02/26 10:26:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات تخصصي واحدهاي تابعه