مناقصه ها

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2284
نام واحد برگزار کننده مناقصه: دانشکده دندانپزشکي
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده دندانپزشکي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/1
مهلت تحويل اسناد : 96/7/1 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/4
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/18 13:49:19  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده دندانپزشکي


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2283
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/27
مهلت تحويل اسناد : 96/6/27 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/28
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/12 13:08:18  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2282
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/19
مهلت تحويل اسناد : 96/6/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/4
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/06 12:48:58  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2281
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي معاونت بهداشتي دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/20
مهلت تحويل اسناد : 96/6/30 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/4
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/13 09:11:02  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي معاونت بهداشتي دانشگاه


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2280
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
موضوع مناقصه : تهيه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان هاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/29
مهلت تحويل اسناد : 96/6/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/4
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/05 13:31:36  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان هاي  شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2278
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
موضوع مناقصه : احداث و نوسازي اورژانس بيمارستان 22 بهمن شهرستان خواف
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/6/26
مهلت تحويل اسناد : 96/6/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/28
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/04 11:46:48  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاحداث و نوسازي اورژانس بيمارستان 22 بهمن شهرستان خواف


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2277
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي ستاد مرکزي دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/25
مهلت تحويل اسناد : 96/6/25 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/28
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/04 11:54:43  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي ستاد مرکزي دانشگاه


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2276
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مناقصه : اجاره محل فروش گل در بيمارستان قائم(عج)
مدت واگذاري : يکسال مهلت دريافت اسناد :96/6/21
مهلت تحويل اسناد : 96/6/21 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/28
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/03 09:29:46  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاجاره محل فروش گل در بيمارستان قائم(عج)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2275
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/23
مهلت تحويل اسناد : 96/6/23 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/28
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/09/02 13:56:56  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان امام رضا(ع)


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2274
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان طالقاني
موضوع مناقصه : اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان طالقاني
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/28
مهلت تحويل اسناد : 96/5/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/5/31
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/08/29 08:41:09  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاياب و ذهاب پرسنل بيمارستان طالقاني