مناقصه ها

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2270
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
موضوع مناقصه : تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/7
مهلت تحويل اسناد : 96/6/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/9
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/08/21 09:16:43  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2269
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مناقصه : اورژانس 115 شهرآباد بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/7
مهلت تحويل اسناد : 96/6/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/14
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/08/19 09:09:32  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاورژانس 115 شهرآباد بردسکن


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2268
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان دکتر شريعتي
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شريعتي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/11
مهلت تحويل اسناد : 96/6/11 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/14
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/08/19 08:49:22  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شريعتي


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2267
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/6/6
مهلت تحويل اسناد : 96/6/6 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/7
توضيحات :

مناقصه مجدد

تاريخ درج : 2017/08/16 13:37:06  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2266
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان اکبر
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اکبر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/28
مهلت تحويل اسناد : 96/6/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/9
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/08/16 09:42:43  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اکبر


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2265
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان منتصريه
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان منتصريه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/28
مهلت تحويل اسناد : 96/6/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/14
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/08/14 13:42:02  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان منتصريه


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2264
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مناقصه : ارائه خدمات سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/28
مهلت تحويل اسناد : 96/6/7 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/9
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/08/14 13:15:14  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهارائه خدمات سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2263
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
موضوع مناقصه : خريد بلوک سيماني سبک با پوکه صنعتي و يا رس منبسط شونده توخالي جهت پروژه بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/5/31
مهلت تحويل اسناد : 96/5/31 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/1
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/08/20 10:25:38  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد بلوک سيماني سبک با پوکه صنعتي و يا رس منبسط شونده توخالي جهت پروژه بيمارستان شهيد هاشمي نژاد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2262
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
موضوع مناقصه : خريد ورق فولادي وپروفيل، پروژه بيمارستان 320تختخوابي شهيد هاشمي‌نژاد مشهد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/6/4
مهلت تحويل اسناد : 96/6/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/7
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/08/14 09:18:33  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد ورق فولادي وپروفيل، پروژه بيمارستان 320تختخوابي  شهيد هاشمي‌نژاد مشهد


 

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2261
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : لوازم بهداشتي مورد نياز بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/5/25
مهلت تحويل اسناد : 96/6/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/6/7
توضيحات :
تاريخ درج : 2017/08/13 11:09:52  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهلوازم بهداشتي مورد نياز بيمارستان امام رضا(ع)