خريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شماره 1، 2، 3 ، 5 و ثامن

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4487
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شماره 1، 2، 3 ، 5 و ثامن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/26
مهلت تحويل اسناد : 97/9/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/29

 

توضيحات :

لطفا فايل مربوط به بسته خدمات و چک ليست هاي پايش را در قالب لوح فشرده از مراکز مورد مناقصه دريافت نماييد.و در مدارک پاکت ب مناقصه قرار دهيد. لازم به ذکر است نامه اي مبني بر قبول موارد موجود در سي دي با مهر و امضا ضميمه سي دي گردد.

تاريخ درج : 2018/12/06 11:16:55  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد خدمات بهداشتي و درماني در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شماره 1، 2، 3 ، 5 و ثامن