خدمات کمک پرستاري واحدهاي تابعه

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4486
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت درمان دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات کمک پرستاري واحدهاي تابعه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/22
مهلت تحويل اسناد : 97/9/22 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/26

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/12/09 08:49:00  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات کمک پرستاري واحدهاي تابعه