مزايده احداث بوفه مواد غذايي در بيمارستان شهيد کامياب

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 4484
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مزايده : مزايده احداث بوفه مواد غذايي در بيمارستان شهيد کامياب
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/20
مهلت تحويل اسناد : 97/9/20 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/9/22

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/26 11:36:44  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده احداث بوفه مواد غذايي در بيمارستان شهيد کامياب