تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان امام رضا(ع)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4483
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/10
مهلت تحويل اسناد : 97/9/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/12

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/22 09:50:03  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان  امام رضا(ع)