تجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه بردسکن

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4482
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مناقصه : تجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي شبکه بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/5
مهلت تحويل اسناد : 97/9/5 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/8

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/15 12:15:28  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتجديد مناقصه تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي  شبکه بردسکن