تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد(تجديد مناقصه)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4481
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
موضوع مناقصه : تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد(تجديد مناقصه)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/10
مهلت تحويل اسناد : 97/9/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/12

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/15 11:58:27  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد(تجديد مناقصه)