مزايده فروش ملک در تايباد

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 4480
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : مزايده فروش ملک در تايباد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/9/10
مهلت تحويل اسناد : 97/9/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/9/11

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/17 10:50:57  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده فروش ملک در تايباد