تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4479
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
موضوع مناقصه : تهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/3
مهلت تحويل اسناد : 97/9/3 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/5

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/11 12:55:28  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه مواد اوليه، طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ابن سينا و دکتر حجازي