خريد لوازم بهداشتي بيمار جهت بيمارستان قائم(عج)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4477
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي بيمار جهت بيمارستان قائم(عج)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/9/3
مهلت تحويل اسناد : 97/9/3 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/5

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/05 12:40:53  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي بيمار جهت بيمارستان قائم(عج)