خدمات نگهباني بيمارستان طالقاني

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4476
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان طالقاني
موضوع مناقصه : خدمات نگهباني بيمارستان طالقاني
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/8/29
مهلت تحويل اسناد : 97/8/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/9/5

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/03 12:14:43  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات نگهباني بيمارستان طالقاني