خريد لباس پرسنل انتظامات دانشگاه

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4475
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد لباس پرسنل انتظامات دانشگاه
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :97/8/26
مهلت تحويل اسناد : 97/8/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/8/28

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/03 11:59:33  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لباس پرسنل انتظامات دانشگاه