اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان معاونت بهداشتي دانشگاه

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3358
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان معاونت بهداشتي دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/2/15
مهلت تحويل اسناد : 97/2/15 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/2/15

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/04/22 13:56:15  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاياب و ذهاب پرسنل بيمارستان معاونت بهداشتي دانشگاه