تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه فريمان

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3357
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه فريمان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/2/15
مهلت تحويل اسناد : 97/2/15 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/2/17

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/04/21 11:13:07  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه فريمان