تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه سرخس

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3356
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان سرخس
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه سرخس
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/02/01
مهلت تحويل اسناد : 97/02/11 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/02/13

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/04/21 10:29:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي شبکه سرخس