خريد لباس بيمار بيمارستان ام البنين (س)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3355
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان ام البنين(س)
موضوع مناقصه : خريد لباس بيمار بيمارستان ام البنين (س)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/2/2
مهلت تحويل اسناد : 97/2/13 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/2/17

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/04/16 12:14:33  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لباس بيمار بيمارستان ام البنين (س)