اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3354
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مزايده : اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/1/26
مهلت تحويل اسناد : 97/2/5 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/2/10

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/04/12 07:57:55  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل آزمايشگاه بيمارستان دکتر شيخ