تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3353
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/2/2
مهلت تحويل اسناد : 97/2/2 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/2/3

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/04/10 12:26:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف