خريد لوازم بهداشتي دهان و دندان معاونت بهداشتي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3352
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي دهان و دندان معاونت بهداشتي
مدت واگذاري : سال مهلت دريافت اسناد :97/1/24
مهلت تحويل اسناد : 97/2/3 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/2/10

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/04/09 13:15:34  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي دهان و دندان معاونت بهداشتي