اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3351
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان ام البنين(س)
موضوع مزايده : اجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/1/26
مهلت تحويل اسناد : 97/2/5 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 97/2/10

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/04/09 13:01:54  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل آزمايشگاه بيمارستان ام البنين (س)