خدمات پرستاري

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3350
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت درمان دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات پرستاري
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/1/9
مهلت تحويل اسناد : 97/1/9 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/1/16

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/03/13 09:55:18  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات پرستاري