ارائه خدمات تامين و توزيع دارو و ملزومات مصرفي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3349
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : ارائه خدمات تامين و توزيع دارو و ملزومات مصرفي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/25
مهلت تحويل اسناد : 96/12/25 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/28

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/03/04 11:41:33  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهارائه خدمات تامين و توزيع دارو و ملزومات مصرفي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد