خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3348
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/18
مهلت تحويل اسناد : 96/12/18 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/22

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/03/03 12:34:26  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن