اجاره محل درمانگاه شهداي شبکه بهداشت و درمان قوچان

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 3347
نام واحد برگزار کننده مزايده: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مزايده : اجاره محل درمانگاه شهداي شبکه بهداشت و درمان قوچان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/19
مهلت تحويل اسناد : 96/12/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/12/22

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/26 12:47:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل درمانگاه شهداي شبکه بهداشت و درمان قوچان