اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان امام رضا(ع)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3346
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان امام رضا(ع
موضوع مناقصه : اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان امام رضا(ع)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/19
مهلت تحويل اسناد : 96/12/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/22

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/26 11:51:45  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاياب و ذهاب پرسنل بيمارستان امام رضا(ع)