خدمات تخصصي واحدهاي تابعه

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3345
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات تخصصي واحدهاي تابعه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/19
مهلت تحويل اسناد : 96/12/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/22

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/26 10:26:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات تخصصي واحدهاي تابعه