خدمات پشتيباني واحدهاي تابعه دانشگاه

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3344
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات پشتيباني واحدهاي تابعه دانشگاه
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/08
مهلت تحويل اسناد : 96/12/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/22

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/26 13:13:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات پشتيباني واحدهاي تابعه دانشگاه