خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3343
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان سرخس
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/13
مهلت تحويل اسناد : 96/12/13 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/14

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/24 09:41:34  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس