مناقصه خريد مکمل دارويي و لوازم بهداشتي دهان و دندان

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3341
نام واحد برگزار کننده مناقصه: معاونت بهداشتي دانشگاه
موضوع مناقصه : مناقصه خريد مکمل دارويي و لوازم بهداشتي دهان و دندان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/6
مهلت تحويل اسناد : 96/12/6 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/7

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/14 09:12:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهمناقصه خريد مکمل دارويي و لوازم بهداشتي دهان و دندان