خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3340
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
موضوع مناقصه : خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/2
مهلت تحويل اسناد : 96/12/2 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/7

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/13 09:32:39  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف