خدمات عمومي بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع) و بيمارستان اکبر

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3339
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خدمات عمومي بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع) و بيمارستان اکبر
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/12/08
مهلت تحويل اسناد : 96/12/08 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/10

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/13 09:23:51  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات عمومي بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع) و بيمارستان اکبر