تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2347
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان سرخس
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
مدت واگذاري : هفت ماه مهلت دريافت اسناد :96/11/30
مهلت تحويل اسناد : 96/11/30 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/3

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/08 09:54:05  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي  و الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس