اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان طالقاني

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2346
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان طالقاني
موضوع مزايده : اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان طالقاني
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/11/21
مهلت تحويل اسناد : 96/11/21 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/11/23

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/07 10:29:34  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان طالقاني