تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان قائم(عج)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2345
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان قائم(عج)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/11/28
مهلت تحويل اسناد : 96/11/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/30

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/07 10:23:28  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان قائم(عج)