تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اميد

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2344
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان اميد
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اميد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/11/19
مهلت تحويل اسناد : 96/11/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/30

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/04 09:57:55  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اميد