مزايده فروش خودروهاي مازاد

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2342
نام واحد برگزار کننده مزايده: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مزايده : مزايده فروش خودروهاي مازاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/11/17
مهلت تحويل اسناد : 96/11/17 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/11/23

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/05/30 09:06:10  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهمزايده فروش خودروهاي مازاد