اجراي تاسيسات الکتريکي بيمارستان 320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2340
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
موضوع مناقصه : اجراي تاسيسات الکتريکي بيمارستان 320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/10/30
مهلت تحويل اسناد : 96/11/10 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/11

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/01/22 12:21:32  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاجراي تاسيسات الکتريکي بيمارستان 320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد