اجراي عملياتي شبكه راديوئي مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي استان خراسان رضوي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2339
نام واحد برگزار کننده مناقصه: مرکز حوادث و فوريتهاي پزشکي
موضوع مناقصه : اجراي عملياتي شبكه راديوئي مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي استان خراسان رضوي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/10/26
مهلت تحويل اسناد : 96/11/06 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/9

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/01/09 12:26:50  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاجراي عملياتي شبكه راديوئي مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي  استان خراسان رضوي