تجديد مناقصه خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2338
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مناقصه : تجديد مناقصه خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/10/19
مهلت تحويل اسناد : 96/10/19 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/10/25

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/01/08 11:56:57  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتجديد مناقصه خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان