تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ام البنين(س)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2337
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان ام البنين(س)
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ام البنين(س)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/10/28
مهلت تحويل اسناد : 96/10/28 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/2

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/01/16 12:53:33  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ام البنين(س)