واگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان 4

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2336
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان 4
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :
مهلت تحويل اسناد : تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه :

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/01/06 11:35:15  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي  سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان 4