واگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان 2

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2334
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان 2
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :
مهلت تحويل اسناد : تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه :

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/01/06 11:33:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي  سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان  2