واگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان1

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2333
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مناقصه : واگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان1
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/10/24
مهلت تحويل اسناد : 96/10/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/10/25

 

توضيحات :

لطفا فايل پيوست هاي دو تا چهار را نيز دريافت نماييد

تاريخ درج : 2018/01/06 11:35:40  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهواگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي  سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان1