اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان قائم(عج)

فراخوان مزايده شناسه مزايده: 2332
نام واحد برگزار کننده مزايده: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مزايده : اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان قائم(عج)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/10/23
مهلت تحويل اسناد : 96/10/23 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مزايده : 96/10/25

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/01/04 10:59:26  
دريافت فايل

دانلود فايل مزايدهاجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان قائم(عج)