اجراي تاسيسات مکانيکي پروژه بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2331
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : اجراي تاسيسات مکانيکي پروژه بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/10/26
مهلت تحويل اسناد : 96/10/26 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/2

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/01/03 11:07:18  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهاجراي تاسيسات مکانيکي  پروژه بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد