تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده داروسازي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2330
نام واحد برگزار کننده مناقصه: دانشکده داروسازي
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده داروسازي
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/10/12
مهلت تحويل اسناد : 96/10/23 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/10/25

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/12/30 11:36:10  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده داروسازي