تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان تايباد

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2299
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان تايباد
موضوع مناقصه : تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان تايباد
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/26
مهلت تحويل اسناد : 96/8/6 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/8

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/10/12 13:03:16  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان تايباد