تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شيخ

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2297
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان دکتر شيخ
موضوع مناقصه : تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شيخ
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :96/7/24
مهلت تحويل اسناد : 96/8/4 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/8/8

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/10/10 11:54:41  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شيخ