خريد ميلگرد، پروژه ساخت اتاق عمل مرکزي بيمارستان امدادي

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2296
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان شهيد کامياب
موضوع مناقصه : خريد ميلگرد، پروژه ساخت اتاق عمل مرکزي بيمارستان امدادي
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/7/29
مهلت تحويل اسناد : 96/7/29 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/7/30

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/10/10 09:12:45  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد ميلگرد، پروژه ساخت اتاق عمل مرکزي بيمارستان امدادي